سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


حمایت کنندگان موسسه افراد خیری از سطح شهر یا دانشگاهیانی اعم از اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه یا سابر مراکز آموزش عالی می باشند که با تعهدی که به امور مالی دانشگاهی خود می سپارند اجازه می دهند که همه ماهه مبالغی را از حقوق آنان کسر و به حساب جاری موسسه به شماره 51595 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه بوعلی سینا واریز و فیش آن را به حسابداری موسسه ارسال نمایند. دیگر افراد خیر نیز مبالغ اهدائی خود را مستقیما به حساب یاد شده واریز و یا توسط تحصیلدار موسسه در یافت و به حساب واریز نموده و رسید بانکی مربوطه تحویل افراد می گردد.