سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


خوشبختانه از بدو آغاز به کار موسسه خیرین ،فرهنگ دوستان ،نیک اندیشان و عاقبت اندیشان چه در دانشگاه،چه در بیرون دانشگاه  با صمیمیت، جدیت و صفای باطن و با اعتماد به عملکرد موسسه نگریسته و حمایتهای همه جانبه خود را نسبت به موسسه در عمل ابراز داشته اندکه همین حمایت ها پشتوانه مردمی و ضامن بقا و تداوم کار موسسه بوده و خواهد بودو جای بسی تقدیر از حمایت کنندگان و علاقه مندی و دقت نظر مدیر امور دانشجوئی دانشگاه و شکرگزاری به درگاه پروردگار است که توفیق چنین خدمات صادقانه ای را به بنیان گذار ،موسسین و مسئولین موسسه عنایت فرموده است.

در راستای استقبال از عملکرد موسسه لازم به یادآوری است که تا کنون چند واحد دانشگاهی درخواست تاسیس شعبه را داشته و این چیزی است که در اساسنامه موسسه هم آمده و هیات مدیره نیز نسبت به آئین نامه اجرائی تاسیس شعبه در سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اقدام نموده است.