سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


ارکان موسسه عبارتند از:

هیات موسس،مجمع عمومی،هیات امناء،هیات مدیره و بازرسان

هیات مدیره شامل کلیه موسسین موسسه بوده که پس از تصویب اساسنامه به کار خود پایان داده و اعضای آن به عضویت مجمع عمومی درآمده اند.مجمع عمومی موسسه علاوه بر کلیه افراد موسس ،شامل افرادی است که در طول فعالیت موسسه به عضویت موسسه در می آیند.که طبق اساسنامه موجود و ثبت رسیده،هیات موسس شامل 15 نفر از صاحبنظران و پیشکسوتان دانشگاه بوعلی سینا و افراد بصیر ،خیرو فرهنگ دوست مردم شهر همدان بوده که بعد از تشکیل  و رسمیت یافتن آن 10 نفر را از بین خود به عنوان هیات امناء و این هیات 5 نفر را به عنوان هیات مدیره و دو نفر را به عنوان بازرس انتخاب نموده و هیات مدیره نیز اعضای خود را با سمت های رئیس هیات مدیره،قائم مقام رئیس هیات مدیره،مدیر عامل،خزانه دار و منشی برگزیده است.