سابقه فعالیت موسسه

اهداف موسسه

حمایت کنندگان موسسه

فعالیت موسسه

استقبال از عملکرد موسسه

ارکان موسسه

فرم پرداخت کمک ماهیانه

آدرس و تلفن موسسه


 

 

موسسه حمایتهای مردمی دانشجو(محمد)


 

اهداف موسسه بنا به آنچه در متن اساسنامه آمده است،عبارت است از فراهم آوردن شرایط سهل تحصیل دانشجویان مستعد،متعهد و نیازمند به حمایتهای مادی و معنوی به نحوی که بتوانند با خیالی آسوده یه علم اندوزی ،دانشجویی و دانش پژوهی ادامه داده و برای میهن اسلامی افرادی کارامد و مومن بار آیند،همچنین موسسه می تواند عند الزوم از توانمندیهای دانشجویان زیر نظر اساتید استفاده نموده و خدماتی را به جامعه ارائه نماید.