کتابخانه مرکزی دانشگاه بوعلی سینا

درخواست مقاله

نحوه دستیابی به پایگاههای اطلاعاتی از طریق آدرس مستقیم آنها 

Regional Information Center for science & technology (RICeST)

 

         كتابخانه مركزي                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                       پست الکترونيکي: rafieian@basu.ac.ir      

  

Copy Right  2007 Bu Ali Sina University - Central library - All Rights Reserved