کارشناس اداره دانش آموختگان

تلفن:10-8381601 داخلي 397

خانم فرزانه صرامی

رئیس اداره دانش آموختگان

تلفن مستقیم: 8380949-0811

تلفن:10-8381601 داخلي 397

 

خانم هاله اسماعیلی

کارشناس اداره دانش آموختگان

تلفن:10-8381601 داخلي 397

خانم مرضیه رضائی

کارشناس اداره دانش آموختگان

تلفن:10-8381601 داخلي 397

 
 
خانم فاطمه سياهپوش

 

واحد رایانه ای

تلفن:10-8381601 داخلي 398

خانم افسانه منتظری

کارشناس اداره دانش آموختگان

تلفن:10-8381601 داخلي 397

خانم لیلا نائینی 

graduation@basu.ac.ir آدرس پست الکترونيک اداره دانش آموختگان

graduation_basu@yahoo.com