بخشنامهلغو تعهد متقاضیان دارای سوابق کار با بررسی سوابق بیمه ای صورت می گیرد. (متن کامل بخشنامه)  

 
 
 
 
 

ليست شهريه هاي آموزش رايگان مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ورودي سال 67 تا 88

home