------------  تهيه كنندگان (Contributors)و محققين (Researchers -----------


 

تهيه كنندگان( Contributors)

اين برنامه توسط گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه بو علي سيناي همدان و با همكاري معاونت پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا تهيه شده است.

 

محققينResearchers))

1-      دكتر گودرز احمدوند. استاديار گروه زراعت و اصلاح نباتات.Email:gahmadvand@basu.ac.ir

2-      مهندس محمد حسن وفايي. كارشناس گروه زراعت و اصلاح نباتات.          Email:mhvafaee@yahoo.com

3-      مهندس فضل ا... تاج بخش. مربي آموزشيار گروه باغباني.

 

آدرس:   همدان- دانشگاه بو علي سينا- دانشكده كشاورزي- گروه زراعت و اصلاح نباتات- صندوق پستي 65174

تلفن:     08114223367

فاكس:    08114227012

 

 
 

--------->> Powered by  B A M D A D  ICT Group <<----------