اعضای هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

Department of Economics 

University of Bu-Ali Sina

     
 
 
 

اعضاي هيئت علمي

 

آدرس ايميل

ebrahimimo@yahoo.com

d_jafari@basu.ac.ir

akbarkh2006@gmail.com

sepehr@basu.ac.ir

shahabadia@gmail.com

abbasian@basu.ac.ir

saeed_isazadeh@yahoo.com

fotros@basu.ac.ir

a.gholizadeh@basu.ac.ir

mowlaei@basu.ac.ir

mehregannader@yahoo.com

Naziri_k@yahoo.co.uk

مرتبه

دانشيار

استاديار

 استاديار

دانشيار

دانشيار

دانشيار

دانشيار

استاد

استاديار

استاديار

دانشيار

استاديار

 

اساتيد

دكتر محسن ابراهيمي

دكتر داود جعفري سرشت

دكتر اكبر خدابخشي

دكترحميد سپهر دوست

دكتر ابوالفضل شاه آبادي

دكتر عزت اله عباسيان

دكتر سعيد عيسي زاده

دكتر محمد حسن فطرس

دكتر علي اكبر قلي زاده

دكتر محمد مولايي

دكتر نادرمهرگان

دكتر محمدكاظم نظيري

 

 
 
Copyrightę 2012 | كليه حقوق اين سايت متعلق به دانشگاه بوعلي سينا مي باشد