گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا   

DEPARTMENT OF ECONOMICS

university of buali- sinau

     

 

 
 
 
 

 

              
 
 

 

كارشناسي      

گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا از سال 1360 ، هر ساله به طور ميانگين 100 دانشجو در سطح كارشناسي پذيرش كرده است. اين دانشجويان با دو گرايش اقتصاد نظري و اقتصاد بازرگاني و به دو شكل روزانه و نوبت دوم پذيرش شده اند.  مدير گروه و معاون گروه به ترتيب جناب آقاي دكتر كردبچه و جناب آقاي دكتر ابراهيمي مي باشند. 

 


 

ليست دروس گرايش اقتصاد

 بازرگاني

 

ليست دروس گرايش اقتصاد نظري

 

 

 

 

 

 تقويم آموزشي

نيمسال دوم سالتحصيلي 92 - 93

 

راهنماي دانشجويان كارشناسي