قطب علمی توسعه روشهای شیمیایی

دانشکده شیمی

دانشگاه بوعلی سینا

                                                                                                         

معرفی:

قطب توسعه روشهای شیمیایی به منظور ارتقای جایگاه آموزش و پژوهش در زمینه روشهای سنتز، روشهای الکتروشیمیایی ، الکتروسنتز و روشهای تجزیه در سال 1385 تاسیس شد.

 

اهداف:

1-        توسعه روش های سبز برای تهیه مواد آلی

2-        ارائه روش های تجزیه ای برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم گونه های شیمیایی در محیط های آبی

3-        سنتز اسیدهای جامد و کاربرد آنها در فرآیند های شیمیایی

4-        سنتز معرف های –N  هالوی جدید و کاربردهای آنها در واکنش های آلی

5-        ارائه روش های تجزیه ای و الکترو تجزیه ای سبز

6-        سنتز رزین های جدید برای خالص سازی آب

7-        آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مختلف

 

اعضا:

1-        دکتر عباس افخمی                 

2-    دکتر سعید بلالایی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)              

3-        دکتر اردشیر خزایی                 

4-        دکتر محمد علی زلفی گل        

5-        دکتر رامین قربانی واقعی   

6-    دکتر طیبه مدرکیان

7-    دکتر داود نعمت الهی